تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ، ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می گردد:

مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ (۹۰% برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و ۸۰% برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.
همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ خواهند بود.

اعضای محترم به منظور استفاده حداکثری از فرصت ایجاد شده و مساعدت های مربوط بهره برداری لازم را کسب نمایند.

برای مشاهده و دریافت متن بخشنامه به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/7/191/4881

ثبت یک دیدگاه