قوانین مربوط به ممنوعیت استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه در تابلو واحد‌های صنفی و صیانت از زبان فارسی

اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای منضم به نامه اتاق اصناف ایران و پیوست نامه رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در خصوص ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه و صدور مجوز اعلام کرد. واحد‌های صنفی مکلف به رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوطه هستند.
بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ اتحادیه های صنفی مکلفند از صدور هر گونه مجوز به زبان بیگانه خود داری کنند.

ثبت یک دیدگاه