ابلاغیه مهم و با اهمیت معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

*ابلاغیه مهم و با اهمیت مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص*
تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از *۵ میلیارد تومان* که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد.
در اجرای بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹، یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات کتبی مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد؛ لذا ماموران مالیاتی *مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی* ، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.

ثبت یک دیدگاه