خبر یک

download (1)

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران (نوبت اول)

«بسمه تعالی» سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه­های صنفی تهران آگهی فراخوان داوطلبین عضویت…

اظهار عکس

فراخوان جهت انجام مشاوره امور مالیاتی در زمینه ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

فراخوان جهت انجام مشاوره امور مالیاتی در زمینه ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همکاران…