◘ قابل توجه ناشــــــــران محترم ◘ 


حجم قابل توجهی انواع کاغذ تحریر و مقوا گلاسه بصورت رول و شیت از مارک های مختلف در حال خریداری است . در صورت تمایل به مشارکت در خرید متناسب با میزان کاغذ مورد نیاز خود وجه لازم را به حساب شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران واریز و اصل فیش را جهت ثبت در سوابق ارائه فرمایند .

نوع کاغذ ، مقدار قیمت فروش و زمان تحویل در اطلاعیه ی بعدی اعلام گردید. مشارکت در این طرح این شرکت را در انجام وظیفه ذاتی خود که تهیه کاغذ مورد نیاز ناشران است یاری خواهد نمود . 

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۱۷-۷۷۵۲۸۱۱۴ شرکت تعـــــاونی ناشــــران و کتابفروشان تماس حاصل فرمایید . 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

  • ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390

بدینوسیله ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ رسته‌های صنفی تحت پوشش آن اتحادیه به پیوست ارسال و اشعار میدارد در سال ۱۳۸۹ ضریب عملکرد طبع و نشر ۵ % بود که در سال ۱۳۹۰ ضریب ۴ % تعیین گردیده است لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ایفا می گردد.


 

چگونگی اجرائی نمودن ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیات های مستقیم

با احترام نظر به اینکه مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که در اواخر سال گذشته در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر گردیده است ، کلیه اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف و ب) ماده ۹۵ ق.م.م که به انجام معاملات و هرگونه فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند ،  مکلف گردیده اند از ابتدای سال ۹۱ بر اساس مفاد دستورالعمل مزبور جهت انجام معاملات خود ، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها ، فرمها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . لذا عدم انجام تکالیف قانونی اشخاص مذکور به شرح مندرج (۶) دستورالعمل یاد شده ، موجبات تعلق جریمه‌ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله بابت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله (حسب مورد) و نیز ۱% مبلغ مورد معامله از حیث عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده را فراهم خواهد نمود . علیهذا ضمن معطوف نمودن نظر آن اتحادیه محترم به مفاد کامل دستورالعمل مزبور در پایگاه قوانین و مقررات سامانه سازمان امور مالیاتی بنشانی www.intamedia.ir ، مقتضی است با توجه به آنکه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصل  بهار تا پایان تاریخ ۹۱/۷/۳۰ تعیین گردیده ، با مطالعه و اجرای دستورالعمل موصوف ، مفاد این اطلاعیه نیز در اسرع وقت و به نحو شایسته به آگاهی اعضاء محترم آن اتحادیه برسد ... 

مطالعه بیشتر...

  • قابل توجه ناشران محترم

شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران امیدوار و مصمم است بتواند با استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای موجود در صنف فرهیخته نشـــر و با تدابیر لازم ، خریدهای خارجی و داخلی را تداوم بخشیده و ساماندهی نماید . در نهایت به منظور برنامه ریزی راهکارهای برون رفت از مشکلات عدیده ی موجود ، در زمینه تهیه انواع کاغذ . مستدعیست طرح وایده های راهبردی خود را بصورت مکتوب حداکثر تا پایان مهرماه جاری جهت برنامه ریزی و طرح در شورای مشورتی راهبردی و تصمیم گیری های آتی به دفتر شرکت تعاونی ارسال فرمایند .

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.