متن نامه سید محمود حسینی؛ مدیر عامل شرکت تعاونی ناشران وکتابفروشان قم به دکتر سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علل رد معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری: فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدا سلام، پیروجوابیه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شماره 249346/27486/200 مورخ 6/12/1390 در ارتباط با علل رد معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری از سوی ادارات امور مالیاتی که در ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است باستحضار می رساند وزیر محترم امور اقتصاد و داراریی علت عدم برخورداری واحدهای فرهنگی مشمول ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم را عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی دانسته است که وجود این موضوع امری بدیهی و ضروری است اما در جوابیه شماره 26836/200 مورخ 29/11/90 رئیس کل امور مالیاتی جناب آقای علی عسگری علت لغو معافیت مالیاتی واحدهای فرهنگی مشمول ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی رعایت مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی بند ل ماده 139 نیز اعلام نموده است حال آنکه در ماده 15 آیین نامه فوق بدون اعلام هرگونه سقفی عدم کسر کسورات قانونی از اشخاص ثالث را نیز موجب رد معافیت مالیاتی دانسته است که این عدم کسر کسورات طبق اعلام حوزه های مالیاتی از صدهزار ریال تا بی نهایت را شامل می شود. حال سوال این است آیا ممکن است شرکتی که دارای حداقل فعالیت فرهنگی نیز می باشد در خصوص موارد شمول کسر کسورات قانونی با حوزه های مالیاتی دارای اختلاف نظر نباشد. پس می توان نتیجه گرفت که با وجود ماده 15 این آیین نامه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند از معافیت مالیاتی ماده 139 ق.م.م استفاده نماید به این جهت که این ماده هیچ سقفی را جهت اختلاف نظرهای ناشی از عدم کسر کسورات قانونی پیش بینی ننموده است. مورد بعدی که در جوابیه رئیس کل امور مالیاتی به آن اشاره شده است بند 16 آیین نامه مذکور است که این ماده عدم رعایت قانون مالیاتهای مستقیم را باعث رد معافیت مالیاتی دانسته حال سوال می گردد آیا ممکن است هر یک از آحاد جامعه چه شخص حقیقی و یا حقوقی کلیه موارد قانون مالیاتها را که هر ماده قانون از دهها دستورالعمل و بخشنامه تشکیل شده است بطور کامل حتی بدون یک ایراد رعایت نماید. پس نتیجه می گیریم که با وجود موارد تکلیفی در ماده 16 نیز هیچ شخصی نمی تواند از معافیت مالیاتی ماده 139 استفاده نماید. لذا از آنجایی که نظر مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی بر گسترش امور فرهنگی در کشور که لازمه آن توجه به این امور است می باشد پیشنهاد می گردد مواد 15 و 16 تکلیفی در آیین نامه مذکور حذف تا معافیت مالیاتی واقعی شامل فعالیتهای فرهنگی گردد. و من اله التوفیق سیدمحمود حسینی- مدیرعامل

جناب آقای راسی

ریاست محترم مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

موضوع: تحقق شعار سال 1391

 

با سلام و احترام

با عنایت به نامگذاری سال 1391 با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب، با توجه به نوع فعالیت اتحادیه های تحت پوشش

مطالعه بیشتر...

راهکارهای اجرایی جهت تحقق شعار حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی

             تاریخ: 19/2/91

اتحادیه صنف ناشران

سلام علیکم

احتراما، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1491/91/117 مورخ 22/1/91 اداره امور اصناف و تشکلهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

مطالعه بیشتر...

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.