اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب - مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

فصل‌ اول‌

ماده‌ 1: هدف‌

‌‌اعتلاي‌ فرهنگ، ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و تعميق‌ مباني‌ و ارزشهاي‌ انقلاب‌ با تأمين‌ آزادي‌ نشر كتاب، حفظ‌ حرمت‌ و حريت‌ قلم، حراست‌ از جايگاه‌ والاي‌ علم‌ و انديشه‌ و تضمين‌ آزادي‌ تفكر در جامعه‌ اسلامي‌

ماده‌ 2: اصول‌ و سياستها

‌‌از آنجا كه‌ در جهان‌ ارتباطات، كتاب‌ يكي‌ از وسايل‌ مهم‌ و مؤ‌ثر در انتشار و انتقال‌ سريع‌ و وسيع‌ افكار و انديشه‌هاي‌ صحيح‌ و ناصحيح‌ به‌ شمار مي‌رود، موضع‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در قبال‌ آن‌ عمدتاً‌ از دو طريق‌ و با اتخاذ دو سياست‌ مرتبط‌ و مكمل‌ يكديگر به‌ شرح‌ زير تحقق‌ پيدا مي‌كند:

ماده‌ 3:

الف) سياستهاي‌ ايجابي‌ و اثباتي‌

1 - كتب‌ و نشريات‌ طبق‌ اصل‌ 24 قانون‌ اساسي‌ در بيان‌ مطالب‌ آزادند.

2 - دولت‌ و همه‌ اركان‌ حكومت‌ موظف‌اند كه‌ بر اساس‌ قانون‌ از حريم‌ آزادي‌ كتب‌ و نشريات‌ مجاز حمايت‌ كنند.

         3 - تلاش‌ براي‌ افزايش‌ آگاهيهاي‌ ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي‌ و نظاير آن‌ در سطح‌ عموم‌ و انتشار كتاب‌ و نشريه‌ به‌ اين‌ منظور از حقوق‌ افراد ملت‌ است‌ و هيچ‌ مقام‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ نمي‌تواند با اعمال‌ فشار انتشار يا عدم‌ انتشار كتب‌ و نشريات‌ مجاز را باعث‌ شود.

4- تلاش‌ در جهت‌ انتشار كتب‌ مفيد براي‌ نشر انديشه‌ها و تعاطي‌ افكار و رشد فكري‌ در جامعه‌ و مقابله‌ فكر با فكر و تقويت‌ روح‌ نقادي‌ و برخورد آزادانه‌ و منطقي‌ آرا و نظريات‌ در اداي‌ وظيفة‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و آزادي‌ و استماع‌ اقوال‌ و اتباع‌ احسن‌ و مآلاً‌ كشف‌ نظر صحيح، حق‌ طبيعي‌ هر فرد از افراد ملت‌ است.

تبصره‌ - برخورد قانوني‌ با موارد غيرمجاز از اصل‌ فوق‌ مستثني‌ است‌ و از سوي‌ مراجع‌ ذيربط‌ به‌ طريقي‌ كه‌ در قانون‌ تعيين‌ شده‌ است‌ انجام‌ مي‌گيرد.

5 - سعي‌ در انتشار كتاب‌ و نشريات، لازمه‌ بزرگداشت‌ مرتبه‌ علم‌ و تحقيق‌ و تجليل‌ از مقام‌ عالم‌ و محقق‌ و نويسنده‌ و مترجم‌ صالح‌ در جامعه‌ است‌ و لذا تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ هدايتي‌ و حمايتي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در خصوص‌ كتاب‌ و نشريات‌ بايد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ اهل‌ قلم‌ را به‌ تأليف‌ و انتشار كتابهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ جامعه‌ امروز در جهت‌ اهداف‌ و اصول‌ ذيل‌ تشويق‌ و ترغيب‌ نمايد:

الف) تقويت‌ و رواج‌ امر پژوهش‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ طرق‌ تحقق‌ استقلال‌ فرهنگي‌ و افزايش‌ قدرت‌ انتخاب‌ و آگاهي‌ مردم‌ در همه‌ زمينه‌ها

ب) دفاع‌ منطقي‌ و محققانه‌ از استقلال‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي، به‌ ويژه‌ با عنايت‌ به‌ اصل‌ "نه‌ شرقي‌ - نه‌ غربي"

ج) نگاهباني‌ از دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و تلاش‌ براي‌ تقويت‌ و توسعه‌ آن‌ در قلمرو كتاب‌ و كتابت‌

د) معرفي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ از راه‌ تأليف‌ و نشر آثار ارزشمند علمي‌ و فرهنگي‌

ه) تجديد حيات‌ و مجد و جلال‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ و اجتماعي‌ اسلام‌ از طريق‌ انتشار كتابهاي‌ مناسب‌

و) مقابله‌ مؤ‌ثر و مفيد با تهاجمات‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ خارجي‌ و داخلي‌ به‌ ارزشها و اهداف‌ اسلامي‌

ز) كوشش‌ در راه‌ حفظ‌ ميراث‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ و تقويت‌ و گسترش‌ آن‌ از راه‌ صحيح‌ انتقادي‌ و تحقيق‌ دربارة‌ متون‌ فارسي‌ و نشر آنها و همچنين‌ بهره‌گيري‌ مفيد از دانش‌ و انديشة‌ بشري‌ و تجربيات‌ علمي‌ و فني‌ ديگران‌ از طريق‌ ترجمه‌ سنجيده‌ و مناسب‌ به‌ اين‌ زبان‌

ب) حدود قانوني‌

‌ ‌نشر كتاب، همان‌ گونه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مظهر و نمودي‌ از آزاديهاي‌ اجتماعي‌ و انساني‌ تلقي‌ گردد، چه‌ بسا كه‌ مورد سوءاستفاده‌ و اشاعه‌ لااباليگري‌ فكري‌ و اخلال‌ در حقوق‌ عمومي‌ قرار گيرد. مسئولين‌ دستگاههاي‌ ذيصلاح‌ موظف‌اند، به‌ منظور مقابله‌ با جوانب‌ منفي، حدود و ضوابط‌ قانوني‌ نشر كتاب‌ را كه‌ ذيلاً‌ آمده‌ است، مورد توجه‌ قرار دهند و فضاي‌ سالم‌ و سازندة‌ طبع‌ و نشر كتاب‌ را حفظ‌ و حراست‌ نمايند.

‌‌كتبي‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مخل‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومي‌ باشد شايستة‌ نشر نيست:

الف) تبليغ‌ و ترويج‌ و الحاد و انكار مباني‌ دين‌

ب) ترويج‌ فحشا و فساد اخلاقي‌

ج) برانگيختن‌ جامعه‌ به‌ قيام‌ عليه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و ضديت‌ با آن‌

د) ترويج‌ و تبليغ‌ مرامهاي‌ گروههاي‌ محارب‌ و غيرقانوني‌ و فرق‌ ضاله، همچنين‌ دفاع‌ از نظام‌ سلطنتي‌ و استبدادي‌ و استكباري‌

ه) ايجاد آشوب‌ و درگيري‌ در ميان‌ طوايف‌ قومي‌ و مذهبي‌ و يا اخلال‌ در وحدت‌ جامعه‌ و تماميت‌ ارضي‌ كشور

و) تمسخر و تضعيف‌ غرور ملي‌ و روح‌ وطن‌پرستي‌ و ايجاد روحيه‌ خودباختگي‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ و نظامات‌ استعماري‌ غربي‌ يا شرقي‌

ز) تبليغ‌ وابستگي‌ به‌ يكي‌ از قدرتهاي‌ جهاني‌ و ضديت‌ با خط‌ مشي‌ و بينش‌ مبتني‌ بر حفظ‌ استقلال‌ كشور

تبصره‌ 1 - ملاك‌ منع‌ در حكم‌ به‌ اخلال‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومي‌ اضلال‌ در مورد كتب‌ مضله‌ تأثير و فعاليت‌ است.

تبصره‌ 2 - موارد ذيل‌ از شمول‌ بندهاي‌ مذكور در حدود قانوني‌ خارج‌ است:

الف) كتب‌ تحقيقي‌ و علمي‌ در زمينة‌ مكاتب‌ الحادي‌ و غيرآن‌ كه‌ فاقد موضع‌گيري‌ تبليغي‌ و ترويجي‌ باشد.

ب) تبيين‌ مسائل‌ مورد نياز جامعه‌ در زمينه‌هاي‌ اخلاقي‌ و جنسي‌ به‌ دور از تحريك‌ و ابتذال‌ و به‌ شيوة‌ علمي‌ جهت‌ آموزش‌ و شناخت‌ و نيز وقتي‌ كه‌ در كتب‌ ادبي‌ ترسيم‌ و بيان‌ صحنه‌هاي‌ فساد با رعايت‌ عفت‌ قلم‌ و بيان‌ غيرمحرك‌ و شهواني، به‌ منظور انتقال‌ پيامي‌ مثبت‌ و عبرت‌آور، اجتناب‌ناپذير باشد.

ج) طرح‌ اشكالات‌ و انتقادات‌ و بيان‌ نارساييها در جمهوري‌ اسلامي‌ جهت‌ ريشه‌يابي‌ و شناخت‌ دقيق‌تر مسائل‌ و دستيابي‌ به‌ راه‌ حلهاي‌ مناسب‌ و سازنده‌ با بيان‌ استدلالي‌ و اصلاح‌ طلبانه‌ بدون‌ توهين‌ و افترا

د) طرح‌ و نقل‌ افكار و گفتار و مواضع‌ فكري‌ و عملي‌ مخالفان‌ انقلاب‌ و نظام‌ به‌ منظور بررسي‌ محققانه‌ و عالمانة‌ آرا و انديشه‌هاي‌ آنان‌

ه) كتب‌ علمي‌ و استدلالي‌ و عقيدتي‌ كه‌ محرك‌ احساسات‌ منفي‌ و برهم‌ زنندة‌ اساس‌ وحدت‌ در ميان‌ اقوام‌ و فرق‌ مختلف‌ كشور نباشد.

و) نقد و نفي‌ آداب‌ و سنن‌ غلط‌ و انحرافي‌ به‌ قصد اصلاح‌ و بدون‌ شايبه‌هاي‌ سياسي‌ و استعماري‌

تبصره‌ 3 - انتشار كتب‌ موضوع‌ مادة‌ 3 و كتب‌ ديگر، در صورتي‌ كه‌ آثار منفي‌ ناشي‌ از مطالب‌ مندرج‌ در آنها با افزودن‌ مقدمه‌ و توضيحات‌ محققانه‌ و مناسب‌ برطرف‌ شده‌ باشد، بلامانع‌ خواهد بود.

فصل‌ دوم‌

ماده‌ 4: هيأت‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ نشر كتاب‌

 ‌‌   نظر به‌ اين‌ كه‌ نظارت‌ بر امر طبع‌ و نشر كتاب‌ و اجراي‌ صحيح‌ اصل‌ 24 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عهدة‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ است، اين‌ وزارتخانه‌ هيأت‌ نظارتي‌ متشكل‌ از حداقل‌ پنج‌ نفر از ميان‌ صاحبنظران‌ و شخصيتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ وارد به‌ مسائل‌ كتاب‌ و نشر و امور اجتماعي‌ و سياسي‌ و تبليغاتي‌ انتخاب‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ معرفي‌ خواهد كرد.

ماده‌ 5: هيأت‌ نظارت‌ بر نشر كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌

‌‌نظر به‌ حساسيت‌ و جنبه‌هاي‌ خاص‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ هيأت‌ ويژه‌اي‌ به‌ نام‌ هيأت‌ نظارت‌ بر نشر كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ متشكل‌ از حداقل‌ پنج‌ تن‌ از افراد صاحبنظر و آگاه‌ به‌ امور تربيتي(از ديدگاه‌ اسلامي) و مسائل‌ خاص‌ كتابهاي‌ كودكان‌ تشكيل‌ خواهد شد. اين‌ افراد را وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ از ميان‌ صاحبنظران‌ و نويسندگان‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و اشخاص‌ آگاه‌ به‌ مسائل‌ تربيتي‌ در اسلام‌ انتخاب‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ معرفي‌ خواهد كرد.

تبصره‌ 1- حداقل‌ يكي‌ از اعضاي‌ اين‌ هيأت‌ بايد از ميان‌ صاحبنظران‌ و اعضاي‌ كانون‌ پرورش‌ فكري‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ باشد.

تبصره‌ 2- نظارت‌ هيأت‌ مزبور از حيث‌ شكل‌ و محتواي‌ كتب‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و انطباق‌ آنها با فرهنگ‌ اسلامي‌ و ايراني‌ و اصول‌ تربيتي‌ خواهد بود و اين‌ نظارت‌ بايد قبل‌ از چاپ‌ و نشر كتاب‌ انجام‌ گيرد.

تبصره‌ 3- نظارت‌ هيأت‌ مزبور بر طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ كه‌ اين‌ هيأت‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تأييد وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ خواهد رساند. اين‌ آيين‌نامه‌ بايد ناظر به‌ صورت‌ و مادة‌ كتب‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ باشد و راهنمايي‌ باشد كه‌ مجريان‌ با آن‌ بتوانند محتواي‌ اين‌ كتب‌ را قبل‌ از چاپ‌ و نشر با فرهنگ‌ اسلامي‌ و ايراني‌ و اصول‌ صحيح‌ تربيتي‌ تطبيق‌ دهند.

ماده‌ 6: مسئول‌ اجرا

 ‌     ‌مسئوليت‌ اجراي‌ اين‌ سياست‌ها و ضوابط‌ به‌ عهدة‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ است. اين‌ وزارتخانه‌ مكلف‌ است‌ در ايفاي‌ وظيفه‌ خود از نظريات‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ نشر كتاب‌ به‌ صورتي‌ كه‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌ استفاده‌ كند، و ارگانها و ادارات‌ و مراكز ذيربط‌ به‌ نوبة‌ خود موظف‌اند در اين‌ خصوص‌ با وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ همكاري‌ و هماهنگي‌ نمايند.

ماده‌ 7: اين‌ آيين‌نامه‌ در 7 ماده‌ و 7 تبصره‌ در جلسات‌ 147 و 148 و 149 مورخ‌ 6 و 13 و 20/2/1367 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است.

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.