مصوبه اصلاحي «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشركتاب»

مصوب جلسه 660 مورخ ۸۹/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴، براساس پيشنهاد مورخ ۲۵/۸/۸۷ و ۲۲/۹/۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اصلاح مصوبه «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر 
كتاب (مصوب جلسه ۱۴۹ مورخ ۲۰/۲/۶۷)» را به شرح ذيل، تصويب نمود:

ماده ۱- هدف 
اعتلاي فرهنگ ديني و ملي در جامعه از طريق توسعه دانش و نهادينه كردن ارزشهاي اسلامي، ايراني و انقلابي با تأمين آزادي نشر كتاب، حفظ حرمت و آزادي قلم، صيانت از جايگاه والاي علم، انديشه و ايمان ديني و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي حضور مؤثر در عرصه جامعه جهاني. 

ماده ۲- سياست كلي 
نظام جمهوري اسلامي، سياست آزادي انديشه و بيان آرا و عقايد را در چارچوب هدف موضوع ماده ۱ فوق به عنوان يك اصل اساسي خود برگزيده است و بر حقوق و تكاليف قانوني مردم در زمينه نشر كتاب اعم از چاپي و الكترونيكي مطابق ضوابط قانوني تأكيد مي‌كند. 

ماده ۳- سياستهاي ايجابي، حدود و ضوابط 
۱- دولت و همه اركان حكومت موظفند در چارچوب قانون از حريم آزادي انتشار كتاب حمايت كنند. 
۲- حق انتشار كتاب به منظور افزايش آگاهي‌هاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي و نظاير آن از حقوق آحاد ملت است و اين حق بدون مجوز قانوني، قابل سلب نيست. 
۳- تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسلامي ايران از كتاب بايد به نحوي باشد كه اهل قلم را به تأليف، ترجمه و انتشار كتابهاي متناسب با نيازهاي جامعه امروز براي نيل به موارد ذيل تشويق و ترغيب نمايد: 
الف- تقويت و ترويج امر پژوهش 
ب- تبيين و ترويج اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي و نگاهباني از دستاوردهاي آن از راه تأليف و نشر 
ج- احياي ميراث مكتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني 
د- مقابله مؤثر و مفيد باتهاجم سياسي و فرهنگي عليه عقايد و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي 
هـ - بهره‌گيري مفيد از دانش و انديشه بشري از طريق ترجمه سنجيده و متناسب با زبان معيار 
ز- حمايت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبانهاي ديگر 
ل - كمك به توسعه آموزش غير رسمي افراد جامعه از طريق ارتقاء سطح دانش و مهارت همگاني. 
ماده ۴- حدود قانوني 
نشر كتاب همانگونه كه ممكن است مظهر و نمودي از آزاديهاي اجتماعي و انساني تلقي شود، چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لااباليگري فكري و اخلال در حقوق عمومي قرار گيرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري دستگاه‌هاي ذيصلاح موظف است براي مقابله با جوانب منفي، حدود و ضوابط نشر كتاب را كه ذيلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضاي سالم و سازنده چاپ و نشر كتاب راحفظ و حراست نمايد: 
الف- دين و اخلاق
۱ - تبليغ و ترويج الحاد و اباحه‌‌گري، انكار يا تحريف مباني و احكام اسلام و مخدوش كردن چهره شخصيت‌هايي كه از نظر دين اسلام محترم شمرده مي شوند و تحريف وقايع تاريخي ديني كه مآلاً به انكار مباني دين منجر شود
۲ - توهين به مقدسات دين مبين اسلام و تبليغ عليه تعاليم اصول و مباني آن
۳ - ترويج و تبليغ اديان، مذاهب و فرقه هاي منحرف و منسوخ، تحريف شده و بدعتگذار
تبصره- معرفي اديان و مذاهب و بيان احكام يا تحقيق درباره آنها با رويكرد علمي و غير تبليغي مستثني است
۴ - ترويج خرافات و مخدوش كردن چهره اسلام 
۵ - بيان جزئيات مراودات جنسي، گناهان، كلمات ركيك و مستهجن، به نحوي كه موجب اشاعه فحشا شود
تبصره- بيان مراودات جنسي يا مفاسد با زباني عفيف و غيرمحرك به منظور آموزش، انتقال پيامي مثبت يا نشان دادن چهره شخصيت‌هاي منفي، از حكم اين بند مستثني است 
۶ - استفاده از جاذبه جنسي و تصاوير برهنه زنان يا مردان با عنوان آثار هنري يا هر عنوان ديگر. 
تبصره- استفاده از تصاوير و طرح‌هاي علمي در كتابهاي تخصصي و علمي، بلامانع است. 
۷- انتشار تصاوير به‌نحوي كه موجب اشاعه فحشا شود؛ نظير رقص، مشروبخواري و مجالس فسق و فجور .
تبصره- چاپ تصاوير مجالس فسق و فجور عناصر حكومت پهلوي يا ضد انقلاب براي استناد تاريخي با رعايت عفت عمومي، مستثني است. 
۸ - ترويج مادي گرايي فلسفي و اخلاقي و سبك‌هاي زندگي مخالف ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي . 
۹ - خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعي. 
ب- سياست و اجتماع
۱- توهين، تخريب يا افترا به امام خميني (ره) و رهبري، رئيس‌جمهور، مراجع تقليد و تمام افرادي كه حفظ حرمت آنها شرعاً و يا قانوناً لازم است.
۲- تبليغ عليه قانون اساسي و انقلاب اسلامي و معارضه با آنها.
۳- برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي.
۴- ترويج گروه‌هاي محارب و عناصر ضد انقلاب و تروريست و نظام ‌هاي لائيك و سلطنتي و خاندان پهلوي و تطهير چهره‌هاي منفي آنان.
تبصره - طرح‌ و نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و علمي مخالفان انقلاب و نظام براي بررسي محققانه و عالمانه آرا و انديشه‌هاي آنها منعي ندارد.
۵- تبليغ و ترويج وابستگي به قدرت‌هاي سلطه‌جو و ضديت با استقلال كشور. 
۶ - تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي. 
تبصره- بيان نارساييها و اشكالات در جمهوري اسلامي براي نقد و بررسي و شناخت دقيق‌تر مسائل و دستيابي به راه‌حلهاي مناسب و بيان مستدل و اصلاح طلبانه مشكلات و دور از توهين و افترا بلامانع است. 
۷ - اخلال و تشكيك در وحدت ملي و تماميت ارضي كشور و ايجاد آشوب، درگيري و اختلاف ميان اقوام و مذاهب . 
تبصره- چاپ كتابهاي علمي و استدلالي عقيدتي كه محرك احساسات منفي و بر هم زننده اساس وحدت در ميان اقوام و فرق مختلف كشور نباشد، اشكالي ندارد. 
۸ - تضعيف و تمسخر افتخارات ملي، حس وطن‌دوستي و توانايي‌هاي علمي و عملي مردم ايران، فرهنگ خودي و اقوام ايراني. 
تبصره- نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصلاح و بدون شائبه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و استعماري منعي ندارد. 
۹ - ترويج و تبليغ روحيه خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدن بيگانه و القاي حس عقب‌ماندگي. 
۱۰- تبليغ صهيونيزم و انواع ديگر نژاد پرستي. 
۱۱ - تحريف وقايع مهم و مسلم تاريخي ايران و اسلام 
ج- حقوق و فرهنگ عمومي 
۱- توهين و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقليت‌هاي ديني و قومي
۲- ترويج و تبليغ قانون گريزي، بي‌بندوباري و لاابالي‌گري
۳- تبليغ عليه خانواده و تضعيف و تخريب ارزش و جايگاه آن 
۴- ترويج نااميدي، سرخوردگي، پوچي و بيهودگي و نگرش‌هاي منفي در جامعه و افزايش بي‌اعتمادي عمومي. 
۵- تحقير و تمسخر اقشار مختلف جامعه 
۶- ترويج و تبليغ جريان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگي و هنري داخلي و خارجي 
۷- افشاي غيرقانوني اسناد طبقه‌بندي شده كشوري و لشكري
۸- تخريب هويت زبان ملي 

ماده ۵ـ هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب
نظر به اينكه نظارت بر امر طبع و نشر كتاب و اجراي صحيح اصل ۲۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهدة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اين وزارتخانه هيأت نظارتي متشكل از حداقل پنج نفر از ميان صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي علمي، ديني و فرهنگي وارد به مسايل كتاب و نشر و امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي را انتخاب و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي خواهد كرد.
تبصره – متناسب با هر رشته تخصصي و كاري، كارگروهي متشكل از افراد صاحبنظر و به انتخاب شوراي فرهنگ عمومي و زيرنظر هيأت تشكيل مي‌شود. علاوه بر كارگروههاي تخصصي فوق، كارگروههاي استاني نيز به معرفي هيأت و انتخاب شوراي فرهنگ عمومي، تشكيل مي‌شود.

ماده۶ـ هيـأت نظارت بر نشر كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان
نظر به حساسيت و جنبه‌هاي خاص كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان، هيأت ويژه‌اي به نام «هيأت نظارت بر نشر كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان» متشكل از حداقل پنج تن از افراد صاحب‌نظر و آگاه به امور تربيتي (از ديدگاه اسلامي) و مسايل خاص كتاب‌هاي كودكان تشكيل خواهد شد. اين افراد را وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از ميان صاحب‌نظران و نويسندگان كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربيتي در اسلام انتخاب و جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي خواهد كرد.
تبصره ۱– كارگروه‌هاي تخصصي مربوطه، به معرفي هيأت و تصويب شوراي فرهنگ عمومي، انتخاب و تشكيل مي‌شود.
تبصره ۲- حداقل يكي از اعضاي اين هيأت بايد از ميان صاحب‌نظران و اعضاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان باشد.
تبصره ۳- نظارت هيأت‌ مزبور از حيث شكل و محتواي كتب كودكان و نوجوانان و انطباق آنها با فرهنگ اسلامي و ايراني و اصول تربيتي خواهد بود.
ماده ۷ـ نظارت هيأت‌هاي مذكور در مواد ۵ و ۶ قبل از چاپ و نشر كتاب آغاز و در تمامي مراحل استمرار دارد. مصوبات هيأت‌هاي نظارت لازم‌الاجرا است.
ماده ۸ـ صدور مجوزهاي مربوط به كتاب، تشكيل جلسات هيأت‌هاي نظارت هماهنگي فعاليت كميته‌هاي استاني، تدوين دستور جلسات هيأت نظارت، هماهنگي كار سرگروه‌ها، بررسان و اجراي سياست‌هاي نظارتي هيأت‌هاي مندرج در مواد ۵ و ۶، توسط دبيرخانه هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود، خواهد بود. براين اساس دبيرخانه موظف است گزارش عملكرد اين مصوبه را هر سال يكبار به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد. 
ماده ۹- هيأت نظارت مي‌تواند با تأييد شوراي فرهنگ عمومي كميته‌هاي متعدد داوري براي بررسي و ارزيابي آثار و كتب مورد تقاضا براي نشر، تشكيل دهد. آثار مزبور، براي بررسي و ارزيابي به يكي از كميته‌هاي مزبور به عنوان كميته‌ اوليه ارائه مي‌شود. در صورتي كه پاسخ كميته اوليه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد كتبي از ناشر، مجوز چاپ به وي داده مي‌شود؛ در غير اينصورت وي مي‌تواند پس از ابلاغ اصلاحات و نظرات كميته و ارائه تعهد مبني بر اعمال اصلاحات مزبور، نسبت به انتشار اثر و كتاب خود اقدام نمايد. همچنين در صورتي كه نسبت به رأي كميته اوليه اعتراض بعمل آيد، موضوع براي بررسي مجدد به كميته دوم (موازي) ارائه مي‌شود. پس از بررسي، در صورت تأييد نظر كميته اوليه، بايستي اصلاحات ابلاغي كميته مزبور، اعمال شود و در موارد بروز اختلاف نظر ميان كميته‌هاي اول و دوم، موضوع به كميته سوم براي بررسي و اظهارنظر نهائي ارائه مي شود و نظر اين كميته قطعي و لازم الاتباع است. 
تبصره ۱- كميته‌هاي مزبور بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي و اظهارنظر، اقدام نمايند. 
تبصره ۲- در مورد كتابهاي خاص، هيأت نظارت مي‌تواند با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مدت فوق الذكر را حداكثر براي يك ماه ديگر تمديد نمايد. 
ماده ۱۰ـ كلية آثار منتشر شده براساس اين مصوبه بايستي قبل از توزيع، از دبيرخانه هيأت‌هاي نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب، مجوز توزيع دريافت نمايند.
ماده ۱۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است شيوه‌نامه اجرايي مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ را تهيه نمايد.
ماده ۱۲ـ مسئوليت اجراي سياست‌ها و ضوابط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و ساير دستگاه‌ها موظفند در اين خصوص با وزارت مزبور همكاري و هماهنگي نمايند. همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همكاري ديگر نهادهاي ذيصلاح از چاپ و توزيع كتاب‌هاي فاقد مجوز رسمي جلوگيري نمايد و با ناشر اين گونه كتاب‌ها، برخورد قانوني نمايد و عنداللزوم آنها را به مراجع قضايي نيز معرفي كند.
ماده ۱۳ـ هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب، آيين‌نامه تشويق و رسيدگي به تخلفات ناشران درخصوص مواد ۳ و ۴ اين مصوبه را تدوين مي‌نمايد. اين آيين‌نامه به تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد رسيد.
ماده ۱۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري ساير دستگاه‌ها و در جهت تحقق اهداف ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و سياست‌هاي ايجابي مندرج در اين مصوبه، اقدامات زير را به عمل آورد: 
۱- حمايت از تأسيس رشته‌هاي دانشگاهي و گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مرتبط با توليد و نشر كتاب
۲- حمايت از برقراري تأمين اجتماعي فراگير براي كليه عوامل نشر كتاب اعم از نويسندگان، مترجمان، ناشران و عوامل فني، هنري و اجرايي نشر
۳- حمايت از به كارگيري و بومي‌سازي فناوري‌هاي نوين در صنعت چاپ و نشر
۴- ايجاد تسهيلات حمل و نقل كتاب براي ناشران و توزيع‌كنندگان كتاب و پست كتاب
۵- تسهيل تبليغ كتاب‌هاي فاخر و شايسته و ترويج فرهنگ نقد كتاب در رسانه ملي و ساير رسانه‌ها
۶- حمايت از انتشار ترجمه فارسي كتاب‌هايي كه در ساير كشورها منتشر شده‌اند، منطبق با اين مصوبه.
۷- گسترش فرهنگ خريد و فروش و تبادل اينترنتي كتاب 
۸- حمايت از تأليف و توليد كتاب‌هاي مرجع و پايه با خريد حق انتشار از نسخه رقومي اثر و ارائه آن در كتابخانه ملي وكتابخانه‌هاي عمومي كشور
۹- اهداي جوايز ملي به ناشران و مؤلفان و مترجمان براي چاپ و آفرينش آثار مناسب
۱۰- تخصيص جوايز ملي به رشته‌هاي فني و هنري مرتبط با توليد و نشر كتاب
۱۱- خريد كتب مناسب و برگزيده كتاب و اهدا به كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و نظاير آن در داخل و خارج از كشور با هدف هدايت ناشران به سمت توليد آثار فاخر
۱۲- راه‌اندازي و تقويت كتابخانه‌هاي باز،كتابخانه‌هاي ادارات و كليه مراكز دولتي و عمومي و كتابخانه‌هاي روستايي
۱۳- برپايي نمايشگاه‌هاي تخصصي‌وعمومي كتاب در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ و نيز نمايشگاه‌هاي سيار در شهرهاي كم‌جمعيت و روستاها
۱۴- معرفي آثار برگزيده فارسي به خارج از كشور و حمايت از تأليفات آثار مربوط به ترويج فرهنگ اسلامي يا ترجمه آثار برگزيده به زبان‌هاي بيگانه و حمايت از صادرات كتاب
۱۵- ايجاد تمهيدات لازم به منظور بهره‌مندي حوزه كتاب از تعرفه‌هاي فرهنگي در بخش خدمات عمومي
۱۶- تلاش درجهت تدوين قوانين و مقررات لازم براي توسعه صنعت چاپ و نشر كتاب و تصويب آنها در مراجع قانوني ذيربط
ماده۱۵- نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافي مسئوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه هيأت نظارت، تمامي مسئوليت‌هاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را برعهده خواهند داشت.
ماده ۱۶- اين مصوبه در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از اين تاريخ مصوبه «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب» مصوب ۲۰/۲/۶۷ و ساير ضوابط و مقررات مغاير با آن منسوخ و بلااثر مي‌باشد.


*** دانلود و چاپ متن مصوبه 

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.