چگونگی اجرائی نمودن ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیات های مستقیم

با احترام نظر به اینکه مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که در اواخر سال گذشته در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر گردیده است ، کلیه اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف و ب) ماده ۹۵ ق.م.م که به انجام معاملات و هرگونه فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند ،  مکلف گردیده اند از ابتدای سال ۹۱ بر اساس مفاد دستورالعمل مزبور جهت انجام معاملات خود ، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها ، فرمها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . لذا عدم انجام تکالیف قانونی اشخاص مذکور به شرح مندرج (۶) دستورالعمل یاد شده ، موجبات تعلق جریمه‌ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله بابت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله (حسب مورد) و نیز ۱% مبلغ مورد معامله از حیث عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده را فراهم خواهد نمود . علیهذا ضمن معطوف نمودن نظر آن اتحادیه محترم به مفاد کامل دستورالعمل مزبور در پایگاه قوانین و مقررات سامانه سازمان امور مالیاتی بنشانی www.intamedia.ir ، مقتضی است با توجه به آنکه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصل  بهار تا پایان تاریخ ۹۱/۷/۳۰ تعیین گردیده ، با مطالعه و اجرای دستورالعمل موصوف ، مفاد این اطلاعیه نیز در اسرع وقت و به نحو شایسته به آگاهی اعضاء محترم آن اتحادیه برسد ...   • توضیح ماده ۱۶۹ 

 مادة ۱۶۹ ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورتي‌که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها‌و  فرم‌هايي را جهت ‌نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي‌باشند، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به‌ نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل‌ بيست درصد ماليات منبع  مربوط مي‌باشد.

 تبصره ـ در صورتي که رعايت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده ‌باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.

 مادة ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (۱%)  معاملاتي که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت  مقرر در مادة (۱۵۷) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسيدگي و  صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.

 رأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق  مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

 تبصرة ۱ ـ استفاده کنندگان از شمارة اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که‌ شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.

 تبصرة ۲ ـ در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر يک از تکاليف  مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائة شمارة ‌اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي‌ کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف  فوق از اين بابت نخواهد بود.

 تبصرة ۳ ـ اشخاص حقوقي و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (۹۵) اين قانون مکلف به نگهداري‌ صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالياتي بايد  به‌ آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (۱۰%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.


When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.