تشکیل کمیته ای ویژه درخصوص پیگیری تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه و یا کامپیوتر

با توجه به دستور جناب دکتر غضنفری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تجهیز حداقل 75% واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش posو یا کامپیوتر. معاونت توسعه بازرگانی داخلی خواستار تشکیل کمیته ای ویژه، متشکل از رئیس مجمع امور صنفی مرکز استان، رئیس اتحادیه رایانه مرکز استان، برخی شرکت های تولید کننده یا وارد کنندهpos و سایر مسوولین و مراجع ذیربط، با مسوولیت معاونت بازرگانی داخلی آن سازمان محترم شد.

کمیته مذکور موظف است ضمن برگزاری جلسات هفتگی، با بسیج تمامی امکانات اجرای مفاد نامه (که در ذیل آمده) را پیگیری نموده و صورت جلسات مربوطه را جهت جمع بندی و انعکاس به مقام عالی وزارت به این معاونت ارسال نماید.

 

 

سازمان های صنعت، معدنو تجارت سراسر کشور

موضوع: تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش pos و یا کامپیوتر

سلم علیکم

همانگونه که مطلعید، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مستندسازی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا حسب ماده 71ق.ن.ص و ماده 121 قانون پنجساله پنم توسعه اقتصادی کشور آن سازمان موظف به تجهیز واحدهای صنفی استان ذیربط به صندوق های فروش pos و یا کامپیوتر می باشد.

از طرف دیگر علیرغم پایان مهلت قانونی و دستور اکید ریاست محترم جمهوری و نیز پیگیری ها و مکاتبات متعدد و حتی برگزاری جلسات جداگانه و همچنین کسب تعهد از نمایندگان آن سازمان توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، متاسفانه گزارشات واصله از استان های کشور حاکی از آن است که اقدامات مرتبط به این امر، صرفا در حد بخشنامه، مکاتبه و یا حداکثر برقراری جلسات توجیهی و آموزشی متوقف مانده و منجر به خرید و نصب دستگاه های مورد نظر نشده استکه این امر نشان دهنده عدم اشراف عده ای از دست اندرکاران بویژه مسوولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی به حساسیت امر و تکالیف قانونی خود ( حسب ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 71ق.ن.ص) می باشد.

در این خصوص مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع با بسیج تمامی امکانات، اقدامات موثر و مستمر جهت اجرای مواد قانونی فوق الذکر بعمل آورده و تا پایان 6 ماهه اول سال جاری حداقل 75 درصد واحدهای صنفی خود را به صندوق مکانیزه فروش pos و یا کامپیوتر تجهیز نمایید.

مهدی غضنفری

When it comes human hair wigs, these are highly demanded and available everywhere easily. You can also find them in various shopping malls, salons, boutiques and your favourite television shows. These products attract a large number of people who seem to be quite anxious to use the same. There are numbers of reasons why a large number of women love to wear wigs. Some great wigs since they wish to get a completely new appearance and also then without the requirement of expert stylists from the salon. Others generally have undergone therapy or also are suffering from extreme hair loss that is the reason why they use some great wigs. Quite often, those who pre bonded hair generally wear wigs are often searching for the perfect one that can be used easily and also ones that make them comfortable. Aside from this, such women also seek wigs that are also natural setting their eyes on. Moreover, if a perfectly designed wig, conditioned and shampooed, it will definitely last for a long time. So, perruques cheveux naturels if you are planning to purchase a good item, then you need to be well prepared for its great price. When it comes to cost, human wigs are highly expensive so people find quite difficulty in buying such items. In other words, buying the said product is not possible for everyone. Located in China, DYHAIR777 is one of the most popular companies offering human hair wigs at lace front wigs highly affordable costs and helps you in saving your money. It has the largest collection of cheap human hair wigs and the related products at reasonable costs. The company is mainly concerned about remy hair extensions offering closure, clip in hair, virgin hair, micro loop, tape hair, virgin hair and more. The company earned more than 12 years production and also sales experience. It has served numerous clients and also provided them a huge satisfaction. It is concerned about serving both individual buyers and saloons and thus gets a great opportunity to satisfy the needs of a large number of perruques cheveux people. It has served over 500 salons and indeed offers them the best quality products that have by cosplay wigs leaps and bounds growing demand among buyers. The best thing about DYHAIR777 is that it offers a great opportunity for buyers to choose their favourite products among a large number of available items. No matter which products you are planning to buy, it lets you buy all such products at highly competitive market prices. So, you have every reason to consult DYHAIR 777 for buying cheap human hair wigs and the related products. Archer Addis is the regular contributor of DY Hair Company Blogs and Articles on web. She has published lots of blogs related to cheap human hair wigs , clip in hair extensions, virgin Remy hair , curly hair extensions & I tip hair extension. You can also follow her @ twitter @dyhair77.