کمیسیون‌ها

کمیسیون‌های اتحادیه ناشران تهران

طبق آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند “ط” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی )

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتحادیه: اتحادیه های صنفی.

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کمیسیون ها: کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزشی اتحادیه.

 

ماده ۲- اتحادیه موظف است نسبت به تشکیل کمیسیون های زیر با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام نمایند:

۱-کمیسیون رسیدگی به شکایات.

۲-کمیسیون حل اختلاف.

۳-کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.

۴-کمیسیون فنی.

۵-کمیسیون آموزشی.

 

ماده ۳-ترکیب کمیسیون ها و چگونگی انتخاب:

۱-اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نمایند.

تبصره- هریک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.

۲-اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و دونفر را به عنوان عضو کمیسیون با رای اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

۳-مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید،این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

 

ماده ۴- طرز تشکیل جلسات کمیسیون:

۱-جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل (بر اساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه) و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.

۲-دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.

۳-تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.

۴-صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

۵-موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶-تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷-در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.

۸-رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارائه نماید.

۹-مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.