کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده ۵- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

ماده ۶- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

۱-کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲-کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

abdnaser-kazembuokai
عبدالناصر ناظم بکایی
رئیس کمیسیون - انتشارات کبوتر
azam-kianafraz
اعظم کیان افراز
نایب رئیس کمیسیون - انتشارات افراز
WhatsApp Image 2020-06-07 at 09.19.18
زهره حسین زادگان
منشی کمیسیون - انتشارات آفرینگان
hamid-namaziha
حمید نمازیها
عضو کمیسیون - انتشارات فرا روان
WhatsApp Image 2020-05-18 at 11.33.28
هادی طالع خرسند
عضو کمیسیون - انتشارات خرسندی