کمیسیون بازرسی

ماده ۱۱- وظایف کمیسیون بازرسی:

۱-بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه در خصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.

۲-همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

۳-شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

۴-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات

ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود.طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هریک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده ۱۳- در اتحادیه هایی که به لحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف) کمیسیون بازرسی.

ب) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف.

ج)فنی و آموزشی.

ماده ۱۴- در صورت استعفاء ، فوت، عزل، حجر و یا غیبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه) هر عضو کمیسیون، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آیین نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون ها به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۵- بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۱۶- اتحادیه ها مکلفند در پایان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند.

ماده ۱۷- این آیین نامه مشتمل بر (۱۷) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

rozbeh-kiyaian
سید روزبه کیائیان موسوی
رئیس کمیسیون - انتشارات چرخ
abbas-ghamgosar
عباس غمگسار اباتری
نایب رئیس کمیسیون - انتشارات ترمه
WhatsApp Image 2020-05-18 at 11.33.31
حسن روشنایی
منشی کمیسیون - انتشارات گلبان نشر
hasan-rahimi
حسن رحیمی
عضو کمیسیون - انتشارات فرهنگستان
WhatsApp Image 2020-05-23 at 15.01.06
حسین غیاثی
عضو کمیسیون - انتشارات فرزین