کارگروه‌ها

آیین نامه اجرایی کارگروه­ها

 

۱- اتحادیه می­تواند علاوه بر کارگروه­های فعلی کارگروه جدیدی را تصویب و یا کارگروهی را منحل و یا  در هم ادغام کند. همچنین تقاضای انحلال می­تواند توسط سه نفر از اعضای کارگروه که در آن رئیس حضور داشته باشد برای تصویب به اتحادیه ارسال شود.

۲- بدیهی است ادامه فعالیت عضو و یا اعضای مستعفی و یا برکنار شده بر اساس ابلاغ اتحادیه مقدور خواهد بود.

۳- هر کارگروه پس از تایید اسامی در اولین جلسه خود با حضور یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و با انتخابات داخلی رئیس، نائب رئیس و منشی را از بین خود مشخص نموده در دفتر صورتجلسات کارگروه ثبت می نمایند  و احکام صادره تقدیم خواهد شد.

۴- هر کارگروه می­تواند از حضور مشاور موقت، موردی در یک یا دو جلسه استفاده کند با ذکر نام در صورتجلسات اما در صورت نیاز و یا استفاده از مشاور دائم می­بایست از طریق مکاتبه با اتحادیه اقدام نمایند تا برای فردمورد نظرحکم صادر شود.

 

برگزاری جلسات:

۵- جلسات کارگروه بر حسب نوع آنهابه یکی از سه حالت زیر تشکیل می شود.

الف: هر هفته یکبار

ب:هر دو هفته یکبار

ج: به شکل مقطعی از دو هفته قبل از تاریخ موثر ماموریت محوله تا پایان کامل کار کارگروه.

۶- در صورتی که عضوی از کارگروه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب غیبت غیرموجه داشته باشد انصراف تلقی شده و اتحادیه شخص دیگری را جایگزین می­نماید.

۷- منشی کارگروه با مدیر اجرایی اتحادیه زمان جلسات را هماهنگ می­کند.

۸- منشی کارگروه دفاتر و اسناد مربوط به کارگروه را از کارمند مرتبط مشخص شده؛ قبل از جلسه تحویل و بعد از جلسه به وی  مسترد می­نماید.

۹- رئیس کارگروه کلیه درخواست­های کارگروه و همچنین موارد ارجاعی اتحادیه را به شکل مکتوب پاسخ داده واز طریق منشی کارگروه به منشی هئت مدیره تحویل می دهد.

۱۰- هیچ یک از پرسنل اتحادیه در جلسات کارگروه ها حضور نخواهند داشت.

۱۱- اعضا هیئت مدیره به عنوان مشاور و یا مطلع برحسب نیاز از سوی اتحادیه در جلسات کارگروه ها بدون حق رای شرکت می کنند.

۱۲- رئیس هر کارگروه می­بایست هر ماه یک گزارش مکتوب از فعالیت های انجام شده در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار دهد.

۱۳- کلیه مصوبات و اسناد و مدارک در دفتر صورتجلسات کارگروه ثبت و ضبط شده و از اتحادیه خارج نخواهد شد .

۱۴- کلیه مکاتبات کارگروه ها با اتحادیه و کارگروه های دیگر به شکل مکتوب و با شماره ثبت داخلی (نامه های وارده ,نامه های صادره) صورت می گیرد.

۱۵- کلیه افراد کارگروه اصل راز داری و امانت­داری برای حفظ تمامی اطلاعات و ارتباطات که در کارگروه از آن استفاده و یا مورد بحث قرار می گیرد را رعایت می نمایند هرگونه تخطی از آن به تشخیص هئیت مدیره علاوه بر عواقب قانونی می­تواند زمینه لغو عضویت  و یا حتی انحلال کارگروه را در پی داشته باشد صلاحیت تشخیص این فوق برعهده کمیسیون شکایات خواهد بود که در صورت لزوم  برای انجام این کار از اتحادیه ماموریت خواهد گرفت و در صورت عدم ورود کمیسیون شکایات (به هر دلیل) اتحادیه به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

۱۶- هیچ کارگروهی مستقیما یا هیچ نهاد دولتی و یا شخصیت حقیقی یا حقوقی  مکاتبات نخواهد داشت و مکاتبات مورد نیاز تنها از طریق اتحادیه صورت خواهد گرفت.

۱۷- همه طرح های کارگروه ها برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه اتحادیه دارند

تبصره: (برای اینکه در یک ماه اول حجم بالای کار پیش بینی می شود طرح های با درازی عمر کمتر از دو ماه بدون مصوبه ولیکن با اطلاع اتحادیه آن هم برای ماه اول قابل انجام است مشروط به اینکه مستلزم هیچگونه تعهد درازمدت و همچنین درآمد و هزینه نباشد)

۱۸- کلیه فعالیت­های مالی اعم از درآمدی و هزینه­ای قبل از انجام نیاز به تایید خزانه داری و تصویب هیئت مدیره اتحادیه دارد که برای موارد خاص که نیاز به استعلام از اتاق اصناف می­باشد محتمل است زمان تا ۴۵ روز طول بکشد. البته این مبالغ جدا از مبالغی است که به لحاظ نظم مالی نیاز به تعریف ردیف در بودجه سال آتی مالی دارد که باید این موضوع تا آبان ماه هر سال جهت گنجاندن در بودجه سال بعد به هئیت مدیره تحویل و مصوب شده باشد .